Privacy verklaring

Verwerkersovereenkomst
Versie 1 mei 2018
Cindy`s Hondenboetiek, statutair gevestigd te Dordrecht en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer
24379079, hierbij vertegenwoordigd door Catharina Noldus van Berne (hierna: Cindy`s Hondenboetiek),
en
MyOnlineStore B.V., statutair gevestigd te Oss en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 17149100,
hierbij rechtsgeldig vertegenwoordigd door A. Pansier (hierna: Verwerker),
hierna afzonderlijk te noemen als “Partij” en gezamenlijk te noemen als “Partijen”,
overwegende dat:
Cindy`s Hondenboetiek beschikt over persoonsgegevens van diverse klanten (hierna: betrokkenen);
Cindy`s Hondenboetiek gebruik maakt van de diensten van Verwerker om hun eigen webwinkel te beheren. Verwerker
deze dienst aanbiedt in de vorm van een website die Cindy`s Hondenboetiek kan gebruiken om zijn producten te
verkopen;
Betrokkenen door gebruik te maken van de diensten van Verwerker persoonsgegevens, waaronder NAW-gegevens,
betaalgegevens, loggegevens en bestellinggegevens, achterlaten en deze geautomatiseerd worden verwerkt;
Cindy`s Hondenboetiek door middel van het gebruik van de diensten van Verwerker persoonsgegevens laat verwerken
door Verwerker; waarbij Cindy`s Hondenboetiek het doel en de middelen aanwijst. Dit in het kader van de
overeenkomst van 2007-04-09 tussen Partijen (hierna te noemen: Overeenkomst);
Verwerker bereid is de verplichtingen omtrent beveiliging en andere aspecten van de Wet bescherming
persoonsgegevens (Wbp) na te komen, voor zover dit binnen zijn macht ligt;
Partijen, mede gelet op het vereiste uit artikel 14 lid 5 van de Wbp, hun rechten en plichten door middel van deze
verwerkersovereenkomst (hierna: Verwerkersovereenkomst) schriftelijk wensen vast te leggen;
Verwerker bij de uitvoering van de Overeenkomst aangemerkt kan worden als Bewerker in de zin van artikel 1 sub e
van de Wbp;
Cindy`s Hondenboetiek aangemerkt wordt als Verantwoordelijke in de zin van artikel 1 sub d van de Wbp;
waar in deze Verwerkersovereenkomst gesproken wordt over persoonsgegevens, hierna persoonsgegevens in de zin
van artikel 1 sub a van de Wbp worden bedoeld;
waar in deze Verwerkersovereenkomst termen uit de Wbp of Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)
worden genoemd, hiermee de corresponderende termen uit de Wbp of AVG worden bedoeld;
waar in deze Verwerkersovereenkomst wordt verwezen naar de Wbp, vanaf 25 mei 2018 gedoeld wordt op (de

corresponderende bepalingen uit) de AVG.
komen overeen:
Artikel 1. Doeleinden van verwerking
1.1. Verwerker verbindt zich onder de voorwaarden van deze Verwerkersovereenkomst in opdracht van Cindy`s
Hondenboetiek persoonsgegevens te verwerken. Verwerking zal uitsluitend plaatsvinden in het kader van deze
Verwerkersovereenkomst en de doeleinden vastgelegd in de Overeenkomst. Cindy`s Hondenboetiek zal Verwerker
schriftelijk op de hoogte stellen van de verwerkingsdoelen voor zover deze niet reeds in deze
Verwerkersovereenkomst zijn genoemd.
1.2. Verwerker heeft geen zeggenschap over het doel en de middelen voor verwerking van persoonsgegevens.
Verwerker neemt geen zelfstandige beslissingen over de ontvangst en het gebruik van de persoonsgegevens, de
verstrekking aan derden en de duur van de opslag van persoonsgegevens.
1.3. De in opdracht van Cindy`s Hondenboetiek te verwerken persoonsgegevens blijven eigendom van Cindy`s
Hondenboetiek en/of de betreffende betrokkenen.
1.4. Voor zover wettelijk verplicht zal Cindy`s Hondenboetiek ervoor instaan dat zij, vanaf 25 mei 2018 op het moment
dat de AVG van toepassing wordt, een register zal bijhouden van de onder deze Verwerkersovereenkomst
geregelde verwerkingen. Cindy`s Hondenboetiek vrijwaart Verwerker tegen alle aanspraken en claims die verband
houden met het niet juist naleven van deze registerplicht.
Artikel 2. Verdeling van verantwoordelijkheid
2.1. Partijen zullen zorg dragen voor de naleving van toepasselijke privacywet- en regelgeving.

2.2. De toegestane verwerkingen zullen door Verwerker worden uitgevoerd binnen een (semi-) geautomatiseerde
omgeving.
2.3. Verwerker is louter verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens onder deze
Verwerkersovereenkomst, overeenkomstig de instructies van Cindy`s Hondenboetiek en onder de uitdrukkelijke
(eind)verantwoordelijkheid van Cindy`s Hondenboetiek. Voor alle overige verwerkingen van persoonsgegevens,
waaronder in ieder geval begrepen maar niet beperkt tot de verzameling van de persoonsgegevens door Cindy`s
Hondenboetiek, verwerkingen voor doeleinden die niet door Cindy`s Hondenboetiek aan Verwerker zijn gemeld,
verwerkingen door derden en/of andere doeleinden, is Verwerker niet verantwoordelijk. De verantwoordelijkheid
voor deze verwerkingen rust uitsluitend bij Cindy`s Hondenboetiek.
2.4. Cindy`s Hondenboetiek staat ervoor in dat de inhoud, het gebruik en de opdracht tot verwerkingen van
persoonsgegevens, zoals bedoeld in deze Verwerkersovereenkomst, niet onrechtmatig is en geen inbreuk maakt op
enig recht van derden.
Artikel 3. Verplichtingen Verwerker
3.1. Ten aanzien van de in artikel 1 genoemde verwerkingen, zal Verwerker zorg dragen voor de naleving van de
voorwaarden die, op grond van de Wbp en AVG, worden gesteld aan het verwerken van persoonsgegevens door
Verwerker vanuit diens rol.
3.2. Verwerker zal Cindy`s Hondenboetiek, op diens verzoek en binnen een redelijke termijn, informeren over de door
hem genomen maatregelen aangaande zijn verplichtingen onder deze Verwerkersovereenkomst.
3.3. Verwerker zal Cindy`s Hondenboetiek in kennis stellen indien naar zijn mening een instructie van Cindy`s
Hondenboetiek in strijd is met relevante privacywet- en regelgeving.
3.4. Verwerker zal Cindy`s Hondenboetiek de noodzakelijke, en redelijkerwijs mogelijke, medewerking verlenen wanneer
er in het kader van de verwerking een gegevensbeschermingseffectbeoordeling, of voorafgaande raadpleging van
de toezichthouder, noodzakelijk mocht zijn.
3.5. De verplichtingen van Verwerker die uit deze Verwerkersovereenkomst voortvloeien, gelden ook voor degenen die
persoonsgegevens verwerken onder het gezag van Verwerker, waaronder begrepen maar niet beperkt tot
werknemers, in de ruimste zin van het woord.
Artikel 4. Doorgifte van persoonsgegevens
4.1. Verwerker verwerkt persoonsgegevens in landen binnen de Europese Unie (EU). Indien Verwerker
persoonsgegevens verwerkt in landen buiten de EU, kan dit alleen mits dat land een passend beschermingsniveau waarborgt en ze voldoet aan de overige verplichtingen die op haar rusten op grond van deze
Verwerkersovereenkomst en de Wbp.
4.2. Verwerker zal Cindy`s Hondenboetiek, op diens verzoek daartoe, zo spoedig mogelijk melden om welk land of welke
landen het gaat.
Artikel 5. Inschakelen van derden of subverwerkers
5.1. Cindy`s Hondenboetiek verleent Verwerker hierbij toestemming om bij de verwerking derden (subverwerkers) in te
schakelen. De door Cindy`s Hondenboetiek verleende toestemming ziet eveneens op de aanstelling van nieuwe
subverwerkers.
5.2. Een actuele lijst van de subverwerkers kan worden gevonden op www.mijnwebwinkel.nl/subverwerkers. Cindy`s
Hondenboetiek zorgt voor periodieke raadpleging van de lijst met subverwerkers. Indien Cindy`s Hondenboetiek,
redelijke grond heeft om bezwaar te maken tegen het gebruik van nieuwe subverwerkers, dient verwerker daarvan
onmiddellijk schriftelijk en door argumenten ondersteund in kennis gesteld te worden.
5.3. Verwerker legt dezelfde gegevensbeschermingsverplichting als genoemd in deze verwerkersovereenkomst op aan
alle Subverwerkers. Verwerker staat in voor een correcte naleving van de plichten door deze subverwerkers en is bij
nalatigheid van deze subverwerkers zelf jegens Cindy`s Hondenboetiek aansprakelijk voor directe schade alsof hij
zelf de fout(en) heeft begaan.
Artikel 6. Beveiliging
6.1. Verwerker zal zich inspannen passende technische en organisatorische maatregelen te nemen om de
persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.
6.2. Verwerker zal zich inspannen de beveiliging te laten voldoen aan een niveau dat, gelet op de stand van de techniek,
de gevoeligheid van de persoonsgegevens en de aan het treffen van de beveiliging verbonden kosten, niet
onredelijk is.
6.3. Cindy`s Hondenboetiek stelt enkel persoonsgegevens aan Verwerker ter beschikking voor verwerking, indien hij
zich ervan heeft verzekerd dat de vereiste beveiligingsmaatregelen zijn getroffen.
Artikel 7. Meldplicht datalekken
7.1. In het geval van een beveiligingslek en/of datalek (waaronder wordt verstaan: een inbreuk op de beveiliging van
persoonsgegevens die leidt tot een aanzienlijke kans op ernstige gevolgen, dan wel ernstige nadelige gevolgen
heeft, voor de bescherming van persoonsgegevens, zoals bedoeld in artikel 34a Wbp) zal Verwerker, zich naar
beste kunnen inspannen om Cindy`s Hondenboetiek daarover onverwijld dan wel uiterlijk binnen 36 uur te
informeren naar aanleiding waarvan Cindy`s Hondenboetiek beoordeelt of zij de toezichthoudende autoriteiten
en/of betrokkenen zal informeren of niet. Verwerker spant zich naar beste kunnen in om de verstrekte informatie
volledig, correct en accuraat te maken. De meldplicht geldt enkel indien het lek daadwerkelijk heeft
plaatsgevonden.
7.2. Cindy`s Hondenboetiek zal zorgdragen voor het voldoen aan eventuele (wettelijke) meldplichten. Indien de weten/
of regelgeving dit vereist zal Verwerker meewerken aan het informeren van de ter zake relevante autoriteiten en
eventueel betrokkenen.
7.3. De meldplicht behelst in ieder geval het melden van het feit dat er een lek is geweest, alsmede:
wat de (vermeende) oorzaak is van het datalek;
wat het (vooralsnog bekende en/of te verwachten) gevolg is;
wat de (voorgestelde) oplossing is;
contactgegevens voor de opvolging van de melding;
wie geïnformeerd is (zoals betrokkene zelf, Cindy`s Hondenboetiek, toezichthouder).
Artikel 8. Afhandeling verzoeken van betrokkenen
8.1. In het geval dat een betrokkene een verzoek over zijn persoonsgegevens richt aan Verwerker, zal Verwerker het
verzoek doorsturen aan Cindy`s Hondenboetiek. Verwerker mag de betrokkene daarvan op de hoogte stellen.
Verwerker zal Cindy`s Hondenboetiek de, redelijkerwijs mogelijke, noodzakelijke medewerking verlenen bij het
afhandelen van het verzoek.
Artikel 9. Geheimhouding en vertrouwelijkheid
9.1. Op alle persoonsgegevens die Verwerker van Cindy`s Hondenboetiek ontvangt en/of zelf verzamelt in het kader van
deze Verwerkersovereenkomst, rust een geheimhoudingsplicht jegens derden. Verwerker zal deze informatie niet
voor een ander doel gebruiken dan waarvoor hij deze heeft verkregen, tenzij deze in een zodanige vorm is gebracht
dat deze niet tot betrokkenen herleidbaar is.
9.2. Deze geheimhoudingsplicht is niet van toepassing:
voor zover Cindy`s Hondenboetiek uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven om de informatie aan derden
te verschaffen; of
indien het verstrekken van de informatie aan derden logischerwijs noodzakelijk is voor de uitvoering van de
Overeenkomst of deze Verwerkersovereenkomst; en
indien er een wettelijke verplichting bestaat om de informatie aan een derde te verstrekken.
Artikel 10. Audit
10.1. Cindy`s Hondenboetiek heeft enkel het recht een audit uit te voeren wanneer hij een concreet vermoeden heeft dat
er sprake is van een toerekenbare tekortkoming aan de zijde van Verwerker ter uitvoering van deze
Verwerkersovereenkomst.
10.2. De kosten van de audit worden door Cindy`s Hondenboetiek gedragen.

Artikel 11.Aansprakelijkheid

11.1. De aansprakelijkheid van Partijen voor schade als gevolg van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van
deze Verwerkersovereenkomst, dan wel uit onrechtmatige daad of anderszins, wordt beperkt tot de hoogte van de
laatste factuur die door Cindy`s Hondenboetiek is voldaan.
11.2. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat Cindy`s Hondenboetiek de schade
zo spoedig mogelijk na het bekend worden daarmee schriftelijk en aangetekend bij Verwerker meldt. Iedere
vordering tot schadevergoeding door Cindy`s Hondenboetiek vervalt door het enkele verloop van drie maanden
nadat Cindy`s Hondenboetiek bekend is geworden met het feit dat hij schade heeft geleden.
11.3. Verwerker is uitdrukkelijk niet aansprakelijk voor schade van Cindy`s Hondenboetiek als gevolg van een boete
opgelegd door een van de nationale toezichthouders, waaronder de Autoriteit Persoonsgegevens, onder andere in
het kader van wettelijke meldplichten.
11.4. Voor zover er sprake is van strijdige bepalingen in de Algemene Voorwaarden van MyOnlineStore, zullen de
bepalingen zoals deze zijn opgenomen in de Verwerkersovereenkomst leidend zijn.
11.5. De in de voorgaande leden genoemde beperkingen van aansprakelijkheid gelden niet in gevallen van opzet of grove
nalatigheid aan de kant van Verwerker Artikel 12. Duur en beëindiging
12.1. Deze Verwerkersovereenkomst komt tot stand door instemming aan de kant van Cindy`s Hondenboetiek.
12.2. Deze Verwerkersovereenkomst is aangegaan voor de duur zoals bepaald in de Overeenkomst tussen Partijen, en bij
gebreke daarvan in ieder geval voor de duur van de samenwerking.
12.3. Zodra de Verwerkersovereenkomst, om welke reden en op welke wijze dan ook, is beëindigd, zal Verwerker aan
Cindy`s Hondenboetiek toegang verlenen tot de persoonsgegevens voor de duur van één maand. Na afloop van het
hiervoor genoemde termijn zullen de persoonsgegevens van Cindy`s Hondenboetiek nog twee maanden in
quarantaine worden gehouden onder toezicht van Verwerker zonder dat Cindy`s Hondenboetiek hiertoe toegang
heeft. Na afloop van de drie maanden zal Verwerker de persoonsgegevens van Cindy`s Hondenboetiek en
eventuele kopieën daarvan verwijderen en/of vernietigen.
12.4. Partijen mogen deze Verwerkersovereenkomst alleen wijzigen met wederzijds schriftelijke instemming.
Artikel 13. Toepasselijk recht en geschillenbeslechting
13.1. De Verwerkersovereenkomst en de uitvoering daarvan worden beheerst door Nederlands recht.
13.2. Alle geschillen, die tussen Partijen mochten ontstaan in verband met de Verwerkersovereenkomst, zullen worden
voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waarin Verwerker is gevestigd.
Aldus overeengekomen en geaccordeerd door Cindy`s Hondenboetiek en MyOnlineStore op
2018-05-09

Gastenboek

 • 25-08-2018 - Van de week onze kader aangekomen
  Prachtig en mooi afgewerkt
  Goede...  lees meer
 • 11-08-2018 - Goede middag
  zojuist het pakje ontvangen.
  Fijn nog voordat ik naar...  lees meer
 • 09-08-2018 - wij hebben de gedenk poot ontvangen wat is die mooi...  lees meer
Plaats een bericht
© 2007 - 2018 Cindys - Hondenboetiek | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel